Privacystatement

Privacybeleid Volvo SvensCar
Dit privacybeleid van SvensCar (hierna te noemen: Volvo dealer/reparateur/wij/ons), gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende te Mijlweg 29, Dordrecht, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23045025, heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ons van onze klanten. Wij zijn een officiële erkende dealer en/of reparateur van Volvo Car Nederland B.V. (hierna te noemen: Volvo Car)

Wij respecteren de privacy van onze klanten en verwerken de persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Klantgegevens

(i)       Contactgegevens (heer/mevrouw, (voor-/achter-) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);

(ii)      Demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc.);

(iii)     Gegevens omtrent het voertuig (huidig merk, model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);

(iv)     Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van Volvo Cars producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo ID, Klantenportaal etc.)

 

Voertuig Geregistreerde Gegevens
Sommige Volvo modellen kunnen daarnaast automatisch Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens (zoals hierboven gedefinieerd) met betrekking tot het voertuig en zijn omgeving verzamelen, hetgeen in het bijzonder gegevens van technische aard betreffen en gegevens die niet rechtstreeks verband houden met u als persoon. Dergelijke gegevens zijn doorgaans aan het chassisnummer (VIN) van het voertuig gekoppeld en kunnen hierdoor naar u herleidbaar zijn. Deze gegevens worden door Volvo Car verzameld en kunnen eveneens worden verstrekt aan ons. De Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens die door ons kunnen worden verwerkt zijn:

(i)       Veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen zijn gesloten of geopend, etc.);

(ii)      Status van de systeemfuncties (van de motor, het gaspedaal, de besturing, de remmen, etc.);

(iii)     Rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem en gaspedaal, beweging van het stuurwiel, etc.);

Informatie over bepaalde Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens treft u ook aan in de gebruikershandleiding van uw voertuig en kan bijvoorbeeld worden verstrekt bij de aanschaf van een voertuig, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in mobiele applicaties, ontwikkeld door Volvo Car, op www.volvocars.com of anderszins in een overeenkomst die u aangaat met Volvo Car.

APK

Met ingang van 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het daadwerkelijke brandstofverbruik van personenauto's en lichte bedrijfswagens die op of na 1 januari 2021 zijn geregistreerd, te meten en door te geven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze verplichting omvat voertuigen die op diesel en gas rijden en die na drie jaar apk-plichtig zijn.

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat wij, conform de geldende wet- en regelgeving, het daadwerkelijke brandstofverbruik van uw voertuig meten en de bijbehorende gegevens doorsturen naar de RDW.Wij verzamelen deze gegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of doordat u gebruik maakt van onze website.

Indien er een wettelijke of contractuele verplichting bestaat om bepaalde gegevens te verstrekken, zal u geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. 

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden. Daarnaast vindt de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden plaats op basis van een van de wettelijke grondslagen. Deze wettelijke grondslagen zijn onder andere: toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw Klantgegevens en Volvo Voertuig Geregistreerde Gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om u te voorzien van Volvo Car producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten (grondslag: uitvoering van de overeenkomst met u);
  • om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden (grondslag: ons gerechtvaardigd belang en waar nodig uw toestemming);
  • om u te informeren over updates of wijzigingen voor Volvo Car / onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid (grondslag: de uitvoering van de overeenkomst met u of ons gerechtvaardigd belang);
  • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen (grondslag: ons gerechtvaardigd belang of waar nodig uw toestemming);
  • om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, veiligheidscampagnes, terugroepacties, diagnoses en verhelpen van storingen tijdens service en onderhoud aan voertuigen etc.) (grondslag: de uitvoering van de overeenkomst met u of ons gerechtvaardigd belang);
  • voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren (grondslag: ons gerechtvaardigd belang of waar nodig uw toestemming);
  • om ons aanbod aan en de communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren (grondslag: ons gerechtvaardigd belang); en
  • om aan wettelijke eisen te voldoen (grondslag: voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Delen met anderen
In bepaalde gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden. Wij kunnen gegevens delen met:

(i)       Ondernemingen die behoren tot de Volvo Car Group en verbonden zijn aan Volvo Car Corporation;

(ii)      Volvo Car;

(iii)     dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Volvo Car;

(iv)     met leveranciers die diensten aan ons leveren;

(v)      met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;

(vi)     een koper van een van de bij Volvo Car aangesloten dealerbedrijven of erkende reparateurs of een (bedrijfs)onderdeel daarvan;

(vii)    een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en

(viii)   aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Doorgifte van uw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Derden aan wie wij uw gegevens kunnen verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Indien derden worden aangemerkt als 'verwerkers', zullen wij adequate schriftelijke afspraken maken met deze 'verwerkers' om een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te sturen naar andere landen die al dan niet lid zijn van de Europese Unie en die een passend beschermingsniveau waarborgen. Wanneer dit het geval is, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

Uw rechten
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

(i)       Het recht op inzage, dit betekent dat u een verzoek kan doen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;

(ii)      Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens;

(iii)     Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

(iv)     Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

(v)      Het recht op dataportabiliteit, dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

(vi)     Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;

(vii)    Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

(viii)   Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: SvensCar, Mijlweg 29, 3316 BE Dordrecht, 078-6322270, www.svenscar.nl. Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij het recht voor om uw verzoek af te wijzen voor zover dat rechtens toelaatbaar is.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen zullen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid en de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, zullen wij u hierover informeren (bijvoorbeeld via e-mail en onze website).

Wanneer u het gebruik van onze diensten en website voortzet nadat de wijzigingen van dit privacybeleid van kracht zijn, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Indien u niet instemt met wijzigingen in dit privacybeleid, dient u het gebruik van onze diensten en website te beëindigen.

Meer informatie
Wij kunnen u tevens informeren via de Privacyverklaring van Volvo Cars en ons. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.volvocars.com/nl/footer/privacy

Cookies
Voor informatie en/of vragen met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: SvensCar, Postbus, Mijlweg 29, 078-63 222 70, www.svenscar.nlinfo@svenscar.nl.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 december 2023.

SvensCar

Mijlweg 29
3316 BE Dordrecht

Tel. 078 - 632 22 70

E-mail: info@svenscar.nl

Openingstijden Showroom

Maandag 08:30 - 18:00

Dinsdag 08:30 - 18:00

Woensdag 08:30 - 18:00

Donderdag 08:30 - 20:00

Vrijdag 08:30 - 18:00

Zaterdag 09:00 - 17:00

Zondag Gesloten

Openingstijden Werkplaats

Maandag 08:00 - 18:00

Dinsdag 08:00 - 18:00

Woensdag 08:00 - 18:00

Donderdag 08:00 - 18:00

Vrijdag 08:00 - 18:00

Zaterdag 09:00 - 15:30

Zondag Gesloten